Toronto, The Royal York Hotel at CMW
Sammy HagarSammy HagarSammy HagarSammy HagarSammy HagarSammy HagarSammy HagarSammy HagarSammy Hagar